ข่าวประชาสัมพันธ์

 "Download Proceedings here"

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century)” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ที่สนใจ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน ภายในงานครั้งนี้ มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Let’s get fund” โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “CEFR: Are English teachers ready for?” โดย อาจารย์ ร.ต.ท.(หญิง) ดร.จุฑามาส ทองสองสี อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 3 1  2560 21 2560 23 2560 2 2560 19 2560 4 2560 3 2560 12 2560 6 2560 7 2560 8 2560 11 2560 16 2560 17 2560 21 1 2560 26 2560 28 2560 29 2560 34 2560 35

INTRANET | TH | ENG

mu elt1 12

governance2017   eEvaluation
4banner   lagreen2017
3banner   governance2017