• ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา) ปิดทำการระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 เพื่อเตรียมการขนย้ายทรัพยากรไปยังอาคารที่ทำการใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 • 
 • ประกาศ เรื่อง อัตราค่าปรับในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center : LLC) พ.ศ.๒๕๕๕
 • 
 • [New] Download Power Point การนำเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2554-2558 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ที่นี่
 • 
 • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัยสถาบันอื่น : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร โดยสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดโครงการและระยะเวลาการจัดได้ที่นี่
 • 
 • ประกาศ เรื่องการสอบและการเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษา (English Levels) ภาคฤดูร้อน (ฉบับแก้ไข)
 • 
 • คณะศิลปศาสตร์ขอแจ้งให้ทราบว่าหนังสือพิมพ์เก่าของคณะศิลปศาสตร์จะนำไปเก็บรักษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) หากต้องการจะสืบค้น ขอให้ไปใช้บริการที่ศูนย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
 • 
 • เชิญร่วมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฯและพิจารณาเปิดหลักสูตรเวลาพิเศษ เนื่องด้วยในระยะสามปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ในปีการศึกษา 2553 ทางหลักสูตรฯได้รับผู้เข้าศึกษาต่อจำนวน ๒๖ คน เพื่อให้หลักสูตรฯสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลากรในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ท่านประสงค์ โดยการตอบแบบสอบถาม M.A. Needs Survey ที่นี่
 • หน่วยงานภายใน

 • รวมลิ้งค์น่าสนใจ