หลักสูตร


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) (หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อหลักสูตร

 

ชื่อภาษาไทย

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

       
 

ชื่อภาษาอังกฤษ

 

Master of Arts Program  in Applied Linguistics (International  Program)

     

 

 

ชื่อปริญญา

 

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

    ชื่อย่อ :

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

 

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Master of Arts   (Applied Linguistics)

    ชื่อย่อ : M.A. (Applied Linguistics)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๒. ให้ความรู้ภาษาอังกฤษและแนวทางการเรียนการสอนภาษา โดยใช้ทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆ

๓. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๕. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ค้นคว้า และประมวลผลจากสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงสร้างหลักสูตร

         หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒

                 

๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

(๑) หมวดวิชาบังคับ

๒๑ หน่วยกิต

(๒) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

  ๖   หน่วยกิต

(๓) วิทยานิพนธ์

๑๒   หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า

๓๙  หน่วยกิต

 

 

       

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา

          ประมาณ   ๑๐ – ๒๐ คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ชื่อปริญญา

 

ชื่อเต็ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อย่อ

ศศ.บ.   (ภาษาอังกฤษ)

           

ปรัชญา

         

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ปลูกฝังคุณค่าแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยภาษา วัฒนธรรม และงานวิจัยคุณภาพ

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นเพื่อ

 

 • สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รอบรู้    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการเรียนรู้ เพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในและนอกประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการวิจัยทางภาษาอังกฤษ วรรณคดี และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและภูมิภาค

 

๒.  คุณลักษณะของศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสาร
 • สามารถนำความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีภาษา และทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไปใช้ในการเรียนภาษาอื่น ๆ และปรับตัวเข้ากับสังคมโลกได้
 • มีความเป็นผู้นำสูงในสังคมโลกาภิวัตน์
 • สามารถใช้ความคิดวิเคราะห์   และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝ่รู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

           

โครงสร้างหลักสูตร

          โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต   หมวดวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย  ๓ หมวดวิชา  ซึ่งมีการแบ่งหน่วยกิตดังนี้

   

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

หน่วยกิต

 
   

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ

๑๐๒

หน่วยกิต

 
   

๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

 
   

รวม     

๑๓๘

หน่วยกิต

 
           
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต

 

     ประกอบด้วย  ๕  กลุ่มวิชา  คือ

   

กลุ่มวิชาแกน (มมศท ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓) รวม  ๗ หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาภาษา 

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

หน่วยกิต

     

รวม

๓๐

หน่วยกิต

           
 

หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒  หน่วยกิต

 

     สาขาวิชาเอกเดี่ยว

   

 • กลุ่มวิชาบังคับ

 

๕๑

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาบังคับเลือก

 

๓๓

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์

 

๑๘

หน่วยกิต

     

รวม

๑๐๒

หน่วยกิต

           
 

     สาขาวิชาเอก - วิชาโท

   

 • กลุ่มวิชาบังคับ

 

๕๑

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาบังคับเลือก

 

๑๒

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาโท

 

๒๑

หน่วยกิต

   

 • กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์

 

๑๘

หน่วยกิต

     

รวม

๑๐๒

หน่วยกิต

           
 

หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต

     
 

          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์หรือ รายวิชาอื่นที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

           

          นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษาใหม่) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการเข้าค่ายวิชาการศิลปศาสตร์ เพื่อการปรับระดับพื้นฐานทางวิชาการและเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

           
           


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ           Bachelor of Arts Program  in Thai

 

ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็ม                    ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)

                                        Bachelor  of Arts  (Thai)

                ชื่อย่อ                      ศศ.บ. (ภาษาไทย)

                                                B.A. (Thai)

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างบัณฑิตศิลปศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาไทย และมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ยุคสมัย มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ไปใช้ในสังคมได้ ตลอดจนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

(๑) มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับสังคมปัจจุบัน

(๒) มีความรู้ด้านภาษาไทยอย่างชัดแจ้งและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(๓) มีความสามารถในการปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้วิชาภาษาไทยให้เป็นประโยชน์ในอาชีพต่าง ๆ

(๔) สามารถศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยในระดับสูงต่อไปได้

 

 

หลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                                                ๑๓๗  หน่วยกิต

 

 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตรนี้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต   หลักสูตรนี้แบ่งเป็นสองแผนการศึกษา  ได้แก่ แผนการศึกษาแบบวิชาเอกเดี่ยว และแผนการศึกษาแบบวิชาเอก-วิชาโท โดยทั้งสองแผนการศึกษามีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

แผนการศึกษา วิชาเอกเดี่ยว

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๓๐

หน่วยกิต

      -  กลุ่มวิชาแกน

หน่วยกิต

      -  กลุ่มวิชาภาษา

หน่วยกิต

      -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

หน่วยกิต

      -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หน่วยกิต

      -  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

หน่วยกิต

 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ

 ๑๐๑

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์

๑๘

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาเอก

๘๓

หน่วยกิต

-  วิชาบังคับ

๕๖

หน่วยกิต

-  วิชาบังคับเลือก

๒๗

หน่วยกิต

 

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา วิชาเอก-วิชาโท

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๓๐

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาแกน

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาภาษา

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

หน่วยกิต

 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ

๑๐๑

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์

๑๘

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาเอก

๖๒

หน่วยกิต

-  วิชาบังคับ

๔๑

หน่วยกิต

-  วิชาบังคับเลือก

๒๑

หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาโท

๒๑

หน่วยกิต

 

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554