แนะนำคณะ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ปรัชญา

สร้างคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำเพื่อสร้างคนดีที่มีคุณค่าต่อแผ่นดิน

 

พันธกิจ

  • พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  • ให้บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

   

  ยุทธศาสตร์

   

  1. ให้สาธารณชนมีความเชื่อมั่นในสถาบันฯ

  กลยุทธ์

  • ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและจุดเด่นของสถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  • เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบและเนื้อหาในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
  • ส่งเสริมให้เกิดการผลิตตำราและงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ

   

  2. พัฒนาให้เกิดสมรรถนะที่หลากหลายในการทำงาน

  กลยุทธ์ 

  • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบและแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง
  • พัฒนาหลักสูตรให้รองรับความต้องการของตลาดมากขึ้น
  • สร้างเครือข่ายให้เกิดการวิจัยและเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา
  • ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้รอบ

   

  3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

  กลยุทธ์ 

  1. มีวิชาเฉพาะและวิชาเลือกที่หลากหลายตามแนวการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ให้เกิดความรอบรู้ทางสายวิชาชีพ/วิชาเฉพาะหลายด้านเพื่อรองรับความต้องการของตลาดมากขึ้น
  2. สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามและพัฒนาการวิจัยและวิทยาการสมัยใหม่ของหลักสูตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  3. นำระบบ IT  มาประยุกต์ใช้กับรายวิชาให้มากขึ้น

   

  4. สร้างสรรค์สังคมสุขภาวะและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  กลยุทธ์ 

  • ปลูกฝังให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  • ส่งเสริมให้เรียนรู้และดำรงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน “สยามวิถีศึกษา”
  • พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกหน่วยงานของคณะฯ ให้มีมาตรฐาน
  • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาการบริหารงานและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
  • พัฒนาการจัดการองค์ความรู้
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร

   

  สีประจำคณะฯ

  สีขาวนวล

  ดอกไม้ประจำคณะฯ

  ดอกโมก

  เพลงประจำคณะฯ

  เพลงขาวนวล

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล          คณะศิลปศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเติมเต็มความรู้เชิงศิลปศาสตร์ให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ที่ “รู้รอบ” และ “รู้ลึก” กล่าวคือจะต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็จะต้องมีความสามารถในด้านการคิด การสื่อสาร และการใช้ภาษาในระดับดีเยี่ยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตศิลปศาสตร์คือ จะต้องเป็นคนเก่งและคนดี มีความรู้  ความคิด และมีปัญญาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

           ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยรวมทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านศิลปศาสตร์และภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาทุกคณะใ/นมหาวิทยาลัยได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ

           นอกเหนือจากพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังมุ่งผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ตลอดจนเป็นต้นแบบของการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอีกด้วย

           ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประตูที่พาท่านไปรู้จักแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญของคณะต่อไปขอบคุณครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณบดีคณะศิลปศาสตร

คณะกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

ประธานกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เทพ หิมะทองคำ

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ดร.ชุมพล พรประภา

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

คุณนวพร เรืองสกุล

กรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายคณะศิลปศาสตร์

ที่ปรึกษาคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

ที่ปรึกษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประวัติคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ตามการมอบหมายของ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น ได้รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖

ภาระกิจสำคัญของคณะศิลปศาสตร์ ตามที่ปรากฎในเอกสารโครงการจัดตั้งคือ "…ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ศึกษาเล่าเรียนนั้นไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง …"

ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ภายใต้การบริหารของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน ท่านคณบดีคนปัจจุบัน ดำเนินการสอนและการวิจัยผ่านทางหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และปริญญามหาบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และรายวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังให้บริการวิชาการ โดยเปิดโครงการอบรมแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างสม่ำเสมอ อาทิ โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELT Test

นอกจากหน่วยงานด้านการเรียนการสอนข้างต้น คณะศิลปศาสตร์ยังประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ภาษา ศูนย์การแปล และวารสารทางวิชาการสองชื่อคือ SLLT (Studies in Language and Language Teaching) และ The Journal

ลำดับพัฒนาการคณะศิลปศาสตร์

๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖  สภามหาวิทยาลัยมหิดลลงมติอนุมัติ โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
๒๕๔๗ โอนย้ายอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งจาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมาปฏิบัติราชการ ณ คณะศิลปศาสตร์
๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ดำเนินการโอนย้ายภาระงาน และบุคลากรทั้งหมดจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติราชการ ณ คณะศิลปศาสตร์
๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เริ่มเปิดการเรียนการสอน
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ โอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) มาจากคณะวิทยาศาสตร์
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษรุ่นแรก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รายนามผู้บริหารสูงสุด คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
รักษาราชการแทนคณบดี
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
รักษาราชการแทนคณบดี
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน
คณบดี
๑ เมษายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รักษาราชการแทนคณบดี

แผนที่:

 

สถานที่ตั้ง


คณะศิลปศาสตร์อยู่ในวิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐ กิโลเมตร วิทยาเขตศาลายามีพื้นที่ประมาณ ๑๓๐๐ ไร่และเป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นศูนย์กลางงานบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถานที่ทำการ(ชั่วคราว)


ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์มีที่ทำการอยู่ในอาคาร SC1 และ SC2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยงานสำคัญ ดังนี้

 • สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (SC2-110)
 • หลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (SC2-116)
 • งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา (SC2-116)
 • ศูนย์ทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ภาษา (SC2-216)
 • ศูนย์การแปล (SC1-330)

 

การเดินทาง


โดยรถยนต์รับจ้าง
รถแท็กซี่
ท่านสามารถโดยสารรถแท็กซี่จากจุดต่างๆของกรุงเทพมหานคร มายังวิทยาเขตศาลายา โดยมีอัตราค่าโดยสารรถประมาณดังนี้

 • จากห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ๑๒๕ บาท
 • จากสยามสแควร์ ๑๙๐ บาท
 • จากท่าอากาศยานดอนเมือง ๒๕๐ บาท
 • จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๘๐๐ บาท

ทั้งนี้โดยคำนวณจากอัตราค่าธรรมเนียมแรกขึ้น สามสิบห้าบาท และนาที่ต่อไปนาทีละ สาม บาท

 

รถยนต์โดยสารประจำทาง


รถยนต์โดยสารประจำทางที่มีจุดรับส่งผู้โดยสารในบริเวณรอบวิทยาเขตศาลายามีดังนี้

 • สาย ๕๑๕ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • สาย ๑๒๔ จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • สาย ๑๒๕ จากสถานีรถไฟสามเสน
 • สาย ๓๘๘ จากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • สาย ๘๔ จากท่าเรือคลองสาน

 

 

 


สำหรับผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาเขตและการเดินทาง ดาวน์โหลด ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาเขตศาลายา

สถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์

   

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ (66) (0) 2441- 4401 - 04

แฟกซ์ (66) (0) 2441- 44010

หน่วยงาน/ศูนย์ หมายเลขติดต่อ Website/Social network

งานบริหาร

โทรสาร 0-2441-4410  
 • หน่วยธุรการและสารบรรณ
0-2441-4401-4 ต่อ 108, 138  
 • หน่วยทรัพยากรบุคคล
0-2441-4401-4 ต่อ 137, 211, 212  
 • หน่วยสารสนเทศ
0-2441-4401-4 ต่อ 117, 333  
 • หน่วยประชาสัมพันธ์
0-2441-4401-4 ต่อ 0  
 • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
0-2441-4401-4 ต่อ 111  
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
0-2441-4401-4 ต่อ 111  

งานคลังและพัสดุ

   
 • หน่วยพัสดุ
0-2441-4401-4 ต่อ 139  
 • หน่วยการเงิน
0-2441-4401-4 ต่อ 112  
 • หน่วยบัญชี
0-2441-4401-4 ต่อ 112  

งานบริการการศึกษา

   
 • หน่วยบริการการศึกษา
0-2441-4401-4 ต่อ 113, 02-4414406 (สายตรง)  
 • หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
0-2441-4401-4 ต่อ 114  
 • หน่วยทะเบียนและประมวลผล
0-2441-4401-4 ต่อ 113  
 • หน่วยผลิตเอกสาร
0-2441-4401-4 ต่อ 123  

หลักสูตร

   
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
0-2441-4401-4 ต่อ 314, 0-2441-4408  
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0-2441-4401-4 ต่อ 124, 0-2441-4217 (สายตรงและโทรสาร)  
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
0-2441-4401-4 ต่อ 110  

งานวิชาการ

   
 • หน่วยบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
0-2441-4401-4 ต่อ 321  
 • หน่วยบริการวิชาการ
0-2441-4401-4 ต่อ 321  
 • โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษา
0-2441-4401-4 ต่อ 219  
 • โครงการจัดตั้งศูนย์แปลและล่าม
0-2441-4401-4 ต่อ 321  
 • โครงการจัดตั้งศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
0-2441-4401-4 ต่อ 202  
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ    
 • หน่วยแผนงานและงบประมาณ
0-2441-4401-4 ต่อ 109  
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพ
0-2441-4401-4 ต่อ 109  
 • หน่วยบริหารความเสี่ยง
0-2441-4401-4 ต่อ 115  
 • หน่วยการจัดการองค์ความรู้
0-2441-4401-4 ต่อ 115