IMAGE ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันมหาธีรราชานุสรณ์
              คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันมหาธีรราชานุสรณ์ และร่วมชมการแสดงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง "ท้าวแสนปม"... Read More...
IMAGE ประกาศญัตติโต้วาที เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ งานมหิดลวิชาการ ปี 2558
  ดาวโหลดประกาศญัตติการแข่งขันโต้วาทีมหิดลวิชาการ (รอบคัดเลือก) แข่งขันวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 129 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Read More...
IMAGE แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การถวายพระอักษร เจ้าฟ้านักปราชญ์"
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเลื่อนการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การถวายพระอักษร เจ้าฟ้านักปราชญ์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2558... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร "TOEFL ITP" และหลักสูตร "IELTS Success"
  คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "TOEFL ITP" เน้นฝึกทำข้อสอบ TOEFL แยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) และอบรมหลักสูตร "IELTS success"... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตร TOEIC SUCCESS
  เพิ่มคะแนน TOEIC ไปด้วยกันกับ TOEIC Success เรียนครบตั้งแต่ไวยากรณ์ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ เทคนิคการอ่าน พร้อมชุดคำศัพท์ และการฟังครบทั้งสี่ส่วนพร้อมเทคนิคมากมาย... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UCMU ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ขอเชิญชวนนน้อง ๆ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปี 3 เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน "The 3rd UCMU Internship Program 2016" ณ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์... Read More...
IMAGE ขอเชิญมัคคุเทศก์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 7
  คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญมัคคุเทศก์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 โครงการที่จะสร้างมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง... Read More...
IMAGE นายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Tourism in Thailand” แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับนายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน... Read More...
IMAGE ศิลปศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากAmsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เปิดบ้านต้อนรับ Ms. Agnes Niehof และ Mr. Martin van... Read More...
IMAGE 70 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ มีจริงหรือไม่?
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “70 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ มีจริงหรือไม่?” ณ ห้อง130... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"
เมื่อวันที่ 24 กันายายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE การบรรยายเรื่อง "ความต้องการและความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์ในด้าน การศึกษา" โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
ประกาศเมื่อรายการ
4 พฤศจิกายน 2558  รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร