IMAGE แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การถวายพระอักษร เจ้าฟ้านักปราชญ์"
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเลื่อนการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การถวายพระอักษร เจ้าฟ้านักปราชญ์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2558... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE การบรรยายเรื่อง "ความต้องการและความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์ในด้าน การศึกษา" โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 7.30 น. อาจารย์วศวรรษ สบายวัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนึกศึกษาและกิจกรรมพิเศษเป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหาร แห้ง... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดนครปฐม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ... Read More...
IMAGE ภาพบรรยากาศการเรียนหลักสูตรมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์เชิงสุขภาพ... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Trinh Quoc Lap คณบดีและตัวแทนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม... Read More...
ประกาศเมื่อตำแหน่ง
Topic Chinese Job Announcement 
Topic JOB ANNOUNCEMENT  
Topic ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Form)
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
28 สิงหาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
27 สิงหาคม 2558  ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
21 สิงหาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20 สิงหาคม 2558  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บรรณารักษ์
19 สิงหาคม 2558  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10 สิงหาคม 2558  ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6 สิงหาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
27 กรกฎาคม 2558  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
26 มิถุนายน 2558  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อรายการ
3 ตุลาคม 2557 รายชือผู้ผ่านคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร
10 กันยายน 2557  คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและบริการถ่ายเอกสาร 
10 กันยายน 2557  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจ้างพิมพ์หนังสือเอกสารคำสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม