ข่าวประชาสัมพันธ์

INTRANET | th en

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

 

ที่ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
talktodean h

mu elt1 12

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

admission61 smal

 

governance2017   eEvaluation   4banner   lagreen2017
3banner   governance2017   la journel   la AP
st form