IMAGE ศิลปศาสตร์ เอกไทย เขาเรียนอะไรกันนะ?
หลายคนเคยมีคำถามว่า เรียนศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เรียนอะไร? เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? วันนี้พี่แพร พี่บี พี่เอ และพี่โบนัส นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ"
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่รักการเขียนนวนิยายและผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "จากความสนใจส่วนตัวสู่อาชีพ" โดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติก... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE หลักสูตร "Intensive English Course 4"
ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับหลักสูตร "Intensive English Course 4" เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูง เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างไวยกรณ์ พร้อมฝึกทำข้อสอบ IELTS... Read More...
IMAGE โครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสมัครสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมชำระเงินได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา... Read More...
IMAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "ดุจศิลาดลดลใจให้ใฝ่ธรรม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภา... Read More...
IMAGE ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ... Read More...
IMAGE ทัวร์วัฒนธรรมสุโขทัย กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE อบรมพิเศษโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เรื่อง "ประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์"
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง... Read More...
IMAGE ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม 218... Read More...
ตำแหน่งประกาศถึงวันที่
Topic Chinese Job Announcement
Topic JOB ANNOUNCEMENT
Topic Application Form
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม  8 ส.ค.2559
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  31 ก.ค.2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยระดับ 1  31 ก.ค.2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  29 ก.ค.2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา  5 ส.ค. 2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนว 2 อัตรา  1 ส.ค. 2559
 ประกาศคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา  1 ส.ค. 2559
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  29 ก.ค. 2559