IMAGE แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การถวายพระอักษร เจ้าฟ้านักปราชญ์"
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเลื่อนการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การถวายพระอักษร เจ้าฟ้านักปราชญ์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2558... Read More...
IMAGE MU Eco University 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล... Read More...
IMAGE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Intensive English Course 3
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Intensive English Course 3" หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด... Read More...
IMAGE ขอเชิญมัคคุเทศก์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 7
  คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญมัคคุเทศก์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7 โครงการที่จะสร้างมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง... Read More...
IMAGE 70 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ มีจริงหรือไม่?
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “70 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรัทธา สันติภาพ เสรีภาพ มีจริงหรือไม่?” ณ ห้อง130... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"
เมื่อวันที่ 24 กันายายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE การบรรยายเรื่อง "ความต้องการและความคาดหวังของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์ในด้าน การศึกษา" โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 7.30 น. อาจารย์วศวรรษ สบายวัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนึกศึกษาและกิจกรรมพิเศษเป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหาร แห้ง... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดนครปฐม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ... Read More...
ประกาศเมื่อรายการ
3 ตุลาคม 2557 รายชือผู้ผ่านคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร
10 กันยายน 2557  คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและบริการถ่ายเอกสาร 
10 กันยายน 2557  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจ้างพิมพ์หนังสือเอกสารคำสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม