IMAGE ข่าวกิจกรรม “ลั้นลาภาษาไทยไปกับพี่ๆ LA ครั้งที่ 6”
เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์วริศรา โกรทินธาคม นำคณะนักศึกษาในรายวิชา ศศภท ๔๗๑ การพูดเพื่อการฝึกอบรมและการประชุม ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านภาษาไทยแก่น้อง ๆ... Read More...
IMAGE กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ในกิจกรรมมีการแสดงดีดขิมโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์... Read More...
IMAGE การบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมไทไต้คง: ไทใหญ่ในยูนนาน"
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 Prof. Dao Cheunghua จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมไทไต้คง: ไทใหญ่ในยูนนาน" โดย Prof. Dao... Read More...
IMAGE คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์วิภา งามฉันทกร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร... Read More...
IMAGE สอนเสริมวิชา English Level 2&4
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษฝึกการพูดและการฟังโดยเจ้าของภาษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนวิชา English Level 2 และ 4... Read More...
IMAGE โครงการอบรม TOEIC Success
  คณะ ศิลปศาสตร์ ขอเชิญสมัครอบรม Toeic Success โดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์"
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือ ประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์" อรรถรสและความบันเทิง... Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านภาษาแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัคคุเทศก์ บุคลากรทางการท่องเที่ยว... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัคร IELTS SUCCESS ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2558
IELTS Success จัดอบรมโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร IELTS เหมาะสำหรับบุคคลที่จะไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและหลักสูตรอินเตอร์ทุกมหาวิทยาลัย... Read More...
IMAGE รับสมัคร TOEIC SUCCESS ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2558
TOEIC Success จัดอบรมโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก... Read More...

ประจำปี 2557

เดือนฉบับ
มกราคม  ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4
กุมภาพันธ์
 ฉบับที่ 5
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
กรกฎาคม

 

ประกาศเมื่อตำแหน่ง
Topic Chinese Job Announcement 
Topic JOB ANNOUNCEMENT  
Topic ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Form)
Topic ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พม. และ ลูกจ้างชั่วคราว
17 เมษายน 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรุจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
1 เมษายน 2558  ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 เมษายน 2558  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
10 มีนาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยบริการวิชาการ)
3 มีนาคม 2558  รับสมัครลูกจ้าง ตน.นักทรัพยากรบุคคล 26 ก.พ.-24 มี.ค.58
3 มีนาคม 2558  ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26 ก.พ.-26 มี.ค.58
19 กุมภาพันธ์ 2558  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์
27 มกราคม 2558  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 มกราคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23 มกราคม 2558  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ประกาศเมื่อรายการ
3 ตุลาคม 2557 รายชือผู้ผ่านคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร
10 กันยายน 2557  คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและบริการถ่ายเอกสาร 
10 กันยายน 2557  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายการจ้างพิมพ์หนังสือเอกสารคำสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓,๖๐๐ เล่ม 
   
   
   
ประกาศเมื่อรายการ
13 กุมภาพันธ์ 2558 ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557