TH I EN I Intranet  

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

shackslide3

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะให้เป็นคณะศิลปศาสตร์ที่สมบูรณ์ โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมความเป็นศิลปศาสตร์บูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาในระดับมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

สารสนเทศบุคลากร

ประเมินเว็บไซต์